Personlig assistans

Personlig assistans

Mer om personlig assistans:

Rätten till personlig assistans bestäms av två lagar som heter Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag om assistansersättning (LASS). LSS och LASS är rättighetslagar somt innebär att vissa kriterier måste uppfyllas för att ha rätt till assistans. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en bedömning utifrån dina behov.

Här beskriver vi kriterierna i stora drag:

Du får inte ha fyllt 65 år. Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65. Däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du fyllde 65. Fram till 65-årsdagen kan du få fler timmar i takt med att dina behov ökar. Därefter kan du inte längre få en sådan utökning. Det finns däremot ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Personkrets:

För att omfattas av LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade krävs att du omfattas av någon av de tre personkretsarna. Du måste även kunna visa intyg på att du tillhör en av dem.

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder orsakat av hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilket ledet till ett omfattande behov av stöd eller service.

Personlig assistans enligt 9 § p 2 LSS:

Rätt till personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistent är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Målgruppen för insatsen personlig assistans är enligt lagens intentioner, personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som behöver hjälp att tillgodose de grundläggande behoven, så som att sköta den personliga hygienen, inta måltider, att klä sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde.
Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans? Kontakta oss så undersöker vi det tillsammans.

Personkrets 3:

För att omfattas av personkrets 1 § 3 krävs ett stort och varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder, som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, som därmed leder till ett omfattande behov av stöd eller service. Samtliga nämnda kriterier ska vara uppfyllda.

Varaktigt funktionshinder:

I regeringens proposition 1992/93:159 nämner lagstiftaren att funktionshindret ska vara varaktigt, det vill säga ej av tillfällig eller av övergående natur.

Stort funktionshinder:

Med stort menas att funktionshindret ska vara av sådan karaktär att det starkt påverkar flera livsområden samtidigt. Det gäller till exempel om En person kan t ex till följd av sin funktionsnedsättning vara mycket beroende av hjälpmedel eller ha återkommande behov av annan personshjälp för den dagliga livsföringen i boendet, i utbildningssituationer, på arbetet, på fritiden, för att förflytta sig, att meddela sig med andra eller för att ta emot information.

Betydande svårigheter:

I regeringens proposition 1992/93:159 nämner lagstiftaren att konsekvensen av att den enskilde har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring innebär att den enskilde inte på egen hand klarar vardagsrutiner som toalettbesök, personlig hygien, påklädning, mathållning samt förflyttning inomhus och utomhus. Det kan också innebära att den enskilde inte klarar sköta sin ekonomi, meddela sig med andra eller att ta emot information. Begreppet används även om en person på grund av sin funktionsnedsättning riskerar att bli isolerad.

Grundläggande behov:

Du måste behöva ha hjälp med minst 1 av de grundläggande behoven. Utgångspunkten är alltid att den personliga assistansen inte ska kunna ersättas med någon annan hjälp, till exempel hemtjänst.

Fundera över om du behöver hjälp med de fem grundläggande behoven:
1. Personlig hygien
Behöver du till exempel hjälp att duscha eller på toaletten? I så fall hur ofta och hur länge?
2. Måltider
Att få maten delad och förd till munnen är ett grundläggande behov. Det gäller även om du behöver hjälp med sondmatning eller liknande. Däremot är inte matlagning och skära maten enligt Försäkringskassan ett av de grundläggande behoven, det är ett ”övrigt behov” som vi kommer till senare.
3. Att klä av och på sig
Hur lång tid tar det? Kanske kan du knäppa en jacka men inte en skjorta.
4. Kommunikation
Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning kan det vara en anledning att få assistans.
5. Annan hjälp:
– som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen Det kan vara en rad olika saker, till exempel aktiv tillsyn. Det är vanligt när det gäller personer med autism som rymmer eller skadar sig själva om de är ensamma.

Timmar för övriga behov:

Har du har fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för övriga behov. Exempel på sådana behov kan vara att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning och skära mat. Är du en aktiv person kan du alltså få fler timmar för dina övriga behov än för dina grundläggande behov. Du ansöker om detta samtidigt som du ansöker för dina grundläggande behov.

Dubbelassistans:

Kanske är dina behov så stora att det krävs två personer vissa tider på dygnet. Det kan gälla vid dusch, vissa lyft eller liknande. Du kan då ha rätt till dubbelassistans om det inte går att lösa medhjälpmedel.

Ansökan:

Du ansöker om personlig assistans hos kommunen eller försäkringskassan.För att ha rätt till personlig assistans ska du tillhöra personkretsen för LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Allita Care erbjuder kostnadsfri hjälp till dig som vill söka personlig assistans.

Frågor? Kontakta oss!